ZWO Commissie ZWO Commissie

ZWO commissie

Doel en opdracht van deze commissie is:
a. de zendingsopdracht “verkondigt de blijde boodschap aan alle mensen” binnen de gemeente voor alle leden levend te maken. Daarom worden de projecten voornamelijk gekozen om hiermee de evangelieverkondiging aan de orde te laten komen.
b. de medemens (ver weg en dichtbij) hulp bieden en ondersteunen door middel van werelddiaconaat en ontwikkelingshulp.

Ter verwezenlijking van de opdracht zal de ZWO commissie informatie over projecten inwinnen en doorgeven aan de gemeente; activiteiten, waarbij de zending en diaconale hulp centraal staan, organiseren. Hierbij dient de gemeente zoveel mogelijk betrokken te worden. De ZWO commissie is onderdeel van de Diaconie en bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenteleden en het college van diakenen. De ZWO commissie bepaalt zelf haar werkwijze.

Het zendingsgeld wordt 2 maal per jaar opgehaald bij alle gemeenteleden. Daarnaast zijn er per jaar nog enkele collectes voor de zending. Aan het eind van ieder jaar wordt het eindsaldo bekeken. Naar aanleiding daarvan worden projecten gezocht en het zendingsgeld verdeeld, na goedkeuring door de kerkenraad.

Het opgehaalde zendingsgeld van afgelopen jaar (2017) werd verdeeld over de onderstaande projecten:
1.)Trans World Radio. Project: Een radioprogramma van hoop voor Indonesische vrouwen. www.transworldradio.nl
2.)Stichting Stephanos. Project: Wees- en kwetsbare kinderen. www.stephanos.nl
3.) Bram Krol. Project: Pygmeeën. www.bramkrol.com
4.) Stichting Hart voor Haïti. Project: Kinderdorp Bon Repos. www.hartvoor haïti.nl
5.) Ark Mission. Project: Kinderbijbels voor Moldavië. www.arkmission.nl

Tevens hangen er bij de uitgang van de kerk ‘deurbusjes’. De opbrengst hiervan is elk jaar voor een ander project bestemd.
Dit jaar is de opbrengst bestemd voor kinderen in Burkino Faso.
Met een lege maag naar school, dat kan toch niet?
Ook in Burkino Faso, het land waar Stichting Woord en Daad een groot onderwijsprogramma steunt, slaan veel kinderen een maaltijd over. Noodgedwongen, omdat ze thuis alleen ’s avonds te eten hebben. Gelukkig krijgen de kinderen op de scholen van CREDO (partnerorganisatie van Woord en Daad in Burkino Faso) elke dag een voedzame maaltijd. Zo kunnen ze zich concentreren op hun schoolwerk. Wan met een lege maag denk je toch telkens aan eten en niet aan je schoolwerk?
Het betreft een groep van circa 100 kinderen in de leeftijd van 13-14 jaar. Ze hebben geen persoonlijke sponsor meer in Nederland. Helpt u mee om de schoolmaaltijden voor deze kinderen mogelijk te maken?
Voor €1,25 per dag geeft u een kind een voedzame maaltijd op school.

Het diaconale geld wordt door middel van collectes opgehaald. Er zijn per jaar 3 projecten(twee buitenlandse projecten en één binnenlands project) Die lopen 2 jaar lang. Daarna worden nieuwe projecten gekozen, opnieuw voor 2 jaar. De twee buitenlandse projecten worden door de ZWO-commissie uitgezocht.

Hieronder wat meer info over de twee lopende projecten:
1) Project Kenia: INBUSINESS
Een eigen bedrijfje voor mensen met een handicap in Kenia.
Voor veel ondernemers in ontwikkelingslanden is een eigen bedrijf bittere noodzaak. Niet het ontwikkelen van een vak, maar brood op de plank is de eerste prioriteit. In Kenia vormt deze vorm van ondernemen een bron van inkomen voor een aanzienlijk deel van de bevolking. Van de 11,8 miljoen mensen die zo hun geld verdienen, heeft 16% een handicap. Hun pogingen om een eigen bedrijf op te zetten mislukken echter vaak, bij gebrek aan de juiste ondersteuning en financiering. Sociale uitsluiting maakt hen extra kwetsbaar voor het mislukken van hun bedrijf. Over het algemeen zijn mensen met een handicap relatief arm en daardoor kunnen zij niet veel geld lenen. Al deze sociale en financiële belemmeringen dringen de vraag op hoe iemand met een handicap toch een succesvol bedrijf kan starten om een eigen inkomen te verdienen en te ontsnappen aan de spiraal van armoede.
Het InBusiness (Inclusive Business) programma is erop gericht om mensen met een handicap te helpen om een stabiele micro-onderneming te starten en daarmee een inkomen te verdienen om het gezin van te onderhouden en zo actief te participeren in de samenleving.
Het project wordt uitgevoerd in Kenia en heeft twee doelgroepen: ondernemers met een handicap die moeite hebben om hun bedrijf draaiende te houden en ondernemers met een handicap die een bedrijf willen starten. Beide groepen hebben begeleiding nodig hoe zij hun ideeën kunnen uitwerken in een levensvatbare onderneming.

Zaterdag 24 maart is er weer een ZWO middag waar naast een maaltijd ook een spreker aanwezig zal wezen om over Light For The World te vertellen.
Komt allen.

2)Project Mercy Ships
Mercy ships is een christelijk goed doel met een duidelijke missie: in navolging van Jezus hoop en genezing brengen aan de allerarmsten in de wereld.
Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten.
Op dit moment hebben ze één groot ziekenhuisschip in de vaart - de Africa Mercy. Het grootste particuliere varend ziekenhuis ter wereld, speciaal ingericht om mensen in de allerarmste ontwikkelingslanden te helpen.
Het werk van Mercy Ships bestaat uit twee delen: medische projecten en training en voorlichting. Zo helpen ze kinderen en volwassenen die te kampen hebben met aandoeningen als gespleten lippen en verhemeltes, tumoren, oogkwalen, ernstig vergroeide benen, enz., enz. In een kliniek aan land wordt tandheelkundige hulp gegeven.
Door trainingen en medisch onderwijs dragen ze bij aan de verbetering van de gezondheidszorg in een land. Door het trainen van onder andere verpleegkundigen, chirurgen, en anesthesisten, kunnen zij weer anderen trainen. Zo kan de gezondheidszorg in een land blijven verbeteren nadat Africa Mercy is vertrokken.

Interkerkelijke ZWO-commissie
Naast onze eigen ZWO-commissie hebben we sinds juni 2015 ook samen met de Hervormde gemeente Rehoboth, De Hervormde kerk en de Vrije Evangelische Gemeente een interkerkelijke ZWO-commissie. D.m.v. diverse acties zamelen we geld in voor het onderstaande project:
‘Geloven in Pakistan’
In Pakistan heeft 70% van de bevolking geen eigen land en hierdoor vaak geen inkomsten. Kerk in Actie helpt hen om een micro onderneming te starten waardoor landloze arbeiders training, technische kennis, een klein start kapitaal en begeleiding krijgen voor een micro onderneming zoals verkoop van groenten, eieren, melk, reparatie van fietsen of mobiele telefoons. Bij het bezoeken van de honderden gezinnen zijn de veldwerkers veel kinderen tegen gekomen die verstandelijk beperkt zijn en thuis in een kamer gehouden worden, buiten het zicht van de buitenwereld. Kerk in actie wil de situatie van zo'n 90 kinderen verbeteren zodat zij op emotioneel, fysiek en sociaal terrein zich beter kunnen redden. Ouders worden hierin betrokken zodat ook voor deze kinderen een toekomst komt. Tevens is het doel van deze gezamenlijke commissie om over de kerkmuren heen samen te werken en dienstbaar te zijn aan elkaar. Een stuk gemeente zijn en het uitdragen van de christelijke waarden.

Adoptiekinderen
Ook worden 3 adoptiekinderen door de diaconie ondersteund. Hiervoor zijn een aantal aparte collectes per jaar. De informatieverstrekking over de kinderen richting de gemeente en de correspondentie met de kinderen wordt door de ZWO verzorgd.
De ambtsdragers die lid zijn van de ZWO commissie zorgen voor de communicatie naar de kerkenraad. Er wordt per seizoen 6 keer vergaderd bij de leden thuis.

Voorzitter: J.-W. Bol, tel. 573315. Secretaris: mevr. L. Hoogerland, tel. 572595.

terug