ZWO Commissie ZWO Commissie

ZWO commissie

Doel en opdracht van deze commissie is:
a. de zendingsopdracht “verkondigt de blijde boodschap aan alle mensen” binnen de gemeente voor alle leden levend te maken. Daarom worden de projecten voornamelijk gekozen om hiermee de evangelieverkondiging aan de orde te laten komen.
b. de medemens (ver weg en dichtbij) hulp bieden en ondersteunen door middel van werelddiaconaat en ontwikkelingshulp.

Ter verwezenlijking van de opdracht zal de ZWO commissie informatie over projecten inwinnen en doorgeven aan de gemeente; activiteiten, waarbij de zending en diaconale hulp centraal staan, organiseren. Hierbij dient de gemeente zoveel mogelijk betrokken te worden. De ZWO commissie is onderdeel van de Diaconie en bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenteleden en het college van diakenen. De ZWO commissie bepaalt zelf haar werkwijze.

Het zendingsgeld wordt 2 maal per jaar opgehaald bij alle gemeenteleden. Daarnaast zijn er per jaar nog enkele collectes voor de zending. Aan het eind van ieder jaar wordt het eindsaldo bekeken. Naar aanleiding daarvan worden projecten gezocht en het zendingsgeld verdeeld, na goedkeuring door de kerkenraad.

Het opgehaalde zendingsgeld van afgelopen jaar (2016) werd verdeeld over de onderstaande projecten:
1.) Bijbels en boeken in Centraal Azië, via Stichting Open Doors; www.opendoors.nl
2.) Steun een evangelist in de provincie Yunnan, via Stichting Bonisa zending; www.bonisa.nl
3.) Onderwijsproject van INDEF in Nicaragua, via Stichting Woord en Daad; www.woordendaad.nl
4.) Actieve gemeente Assuit, Egypte, via GZB; www.gzb.nl
5.) Bouwen aan een trainingscentrum in Algerije, via Organisatie Mobilisatie; www.operatiemobilisatie.nl

Tevens hangen er bij de uitgang van de kerk ‘deurbusjes’. De opbrengst hiervan is elk jaar voor een ander project bestemd.
Dit jaar is de opbrengst bestemd voor Kinderevangelisatie in Albanië. Het doel van het project is om 60 dorpen in Albanië te bezoeken met vrijwilligers van de plaatselijke kerken. Zij organiseren evenementen om de 2500 kinderen in deze dorpen te bereiken met het evangelie d.m.v. kinderevangelisatiemateriaal, radio’s die afgestemd zijn op een bepaalde frequentie en het verspreiden van Ontdekkingsbijbels. Een ontdekkingsbijbel kost €5,-.

Het diaconale geld wordt door middel van collectes opgehaald. Er zijn per jaar 3 projecten(twee buitenlandse projecten en één binnenlands project) Die lopen 2 jaar lang. Daarna worden nieuwe projecten gekozen, opnieuw voor 2 jaar. De twee buitenlandse projecten worden door de ZWO-commissie uitgezocht.

Hieronder wat meer info over de twee lopende projecten:
1) Project Indonesië
Via Stichting 10-27 (www.project1027.nl) sponseren we een onderwijsproject in Indonesië. Veel kinderen op Midden-Java hebben nauwelijks kans om onderwijs te volgen. Ze wonen in afgelegen dorpen waar geen school is en hun ouders zijn zo arm dat ze geen geld hebben om de reiskosten te betalen. Om hier iets aan te doen heeft de Christelijke Kerk van Noordelijk Midden-Java (GKJTU) twee internaten waar ruim 50 kinderen en jongeren worden opgevangen gedurende het schooljaar. De kinderen gaan naar een christelijke school. Op het internaat krijgen ze de nodige zorg en ook begeleiding bij hun school of studie. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen, zoals sport en spel en ook Bijbelstudie. Een aantal van de kinderen is wees en woont permanent op het internaat.

2)Project Mercy Ships
Mercy ships is een christelijk goed doel met een duidelijke missie: in navolging van Jezus hoop en genezing brengen aan de allerarmsten in de wereld.
Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten.
Op dit moment hebben ze één groot ziekenhuisschip in de vaart - de Africa Mercy. Het grootste particuliere varend ziekenhuis ter wereld, speciaal ingericht om mensen in de allerarmste ontwikkelingslanden te helpen.
Het werk van Mercy Ships bestaat uit twee delen: medische projecten en training en voorlichting. Zo helpen ze kinderen en volwassenen die te kampen hebben met aandoeningen als gespleten lippen en verhemeltes, tumoren, oogkwalen, ernstig vergroeide benen, enz., enz. In een kliniek aan land wordt tandheelkundige hulp gegeven.
Door trainingen en medisch onderwijs dragen ze bij aan de verbetering van de gezondheidszorg in een land. Door het trainen van onder andere verpleegkundigen, chirurgen, en anesthesisten, kunnen zij weer anderen trainen. Zo kan de gezondheidszorg in een land blijven verbeteren nadat Africa Mercy is vertrokken.

Interkerkelijke ZWO-commissie
Naast onze eigen ZWO-commissie hebben we sinds juni 2015 ook samen met de Hervormde gemeente Rehoboth, De Hervormde kerk en de Vrije Evangelische Gemeente een interkerkelijke ZWO-commissie. D.m.v. diverse acties zamelen we geld in voor het onderstaande project:
‘Geloven in Pakistan’
In Pakistan heeft 70% van de bevolking geen eigen land en hierdoor vaak geen inkomsten. Kerk in Actie helpt hen om een micro onderneming te starten waardoor landloze arbeiders training, technische kennis, een klein start kapitaal en begeleiding krijgen voor een micro onderneming zoals verkoop van groenten, eieren, melk, reparatie van fietsen of mobiele telefoons. Bij het bezoeken van de honderden gezinnen zijn de veldwerkers veel kinderen tegen gekomen die verstandelijk beperkt zijn en thuis in een kamer gehouden worden, buiten het zicht van de buitenwereld. Kerk in actie wil de situatie van zo'n 90 kinderen verbeteren zodat zij op emotioneel, fysiek en sociaal terrein zich beter kunnen redden. Ouders worden hierin betrokken zodat ook voor deze kinderen een toekomst komt. Tevens is het doel van deze gezamenlijke commissie om over de kerkmuren heen samen te werken en dienstbaar te zijn aan elkaar. Een stuk gemeente zijn en het uitdragen van de christelijke waarden.

Adoptiekinderen
Ook worden 3 adoptiekinderen door de diaconie ondersteund. Hiervoor zijn een aantal aparte collectes per jaar. De informatieverstrekking over de kinderen richting de gemeente en de correspondentie met de kinderen wordt door de ZWO verzorgd.
De ambtsdragers die lid zijn van de ZWO commissie zorgen voor de communicatie naar de kerkenraad. Er wordt per seizoen 6 keer vergaderd bij de leden thuis.

Voorzitter: J.-W. Bol, tel. 573315. Secretaris: mevr. L. Hoogerland, tel. 572595.

terug