Beleidsplan Beleidsplan

Beleidsplan van de Gereformeerde Kerk Yerseke

2013-2016

 

‘de liefde van God De Vader, van God De Zoon en van God De Heilige Geest
weerspiegelen in onderlinge verbondenheid en zorg voor de naaste’


Inhoud beleidsplan:
Inhoud beleidsplan: ........................................................................................................... 2
Woord vooraf ..................................................................................................................... 3
1. Inleiding ......................................................................................................................... 4
2. Visie ............................................................................................................................... 5
2.1 Roeping ....................................................................................................................... 6
2.2 Context ........................................................................................................................ 7
2.2.1 Omgevingsanalyse ................................................................................................... 7
2.3 Profiel .......................................................................................................................... 8
2.3.1 De biografie .............................................................................................................. 8
2.3.2 Een typering van de vorm van kerk-zijn ................................................................... 8
2.3.3 De kerkelijke kaart .................................................................................................... 9
2.3.4 Actief op divers gebied ............................................................................................. 9
2.4 Visie ........................................................................................................................... 11
3. Beleid ........................................................................................................................... 12
3.1 Beleidsvoornemens ................................................................................................... 13
4. Speerpunten de komende vier jaar ............................................................................. 14
4.1.Ontwikkeling van eredienst en liturgie........................................................................ 15
4.2.Versterken van het bewustzijn van de Gereformeerde traditie .................................. 16
4.3.Tegengaan van ontkerkelijking .................................................................................. 17
4.4. Geloofsgetuigen worden ........................................................................................... 18
4.5 Bezinning op openstellen van het ambt voor vrouwelijke gemeenteleden ................ 19
5. Planning ....................................................................................................................... 20
Bijlagen ............................................................................................................................ 21
Bijlage 1: beleidsplan juli 2005 ......................................................................................... 22
Bijlage 2: ledengegevens ................................................................................................. 23
Bijlage 3: werkplannen ..................................................................................................... 24

Woord vooraf
Het beleidsplan 2013-2016 is een vervolg op het beleidsplan van juli 2005 waarin de uitgangspunten
voor ons gemeente-zijn geformuleerd zijn in de omschrijvingen ‘wie zijn wij?’, ‘waar staan wij voor?’ en
‘hoe geven we dat vorm?’ (zie bijlage 1). Beleidsplan juli 2005 is tot stand gekomen naar aanleiding
van het besluit van de kerkenraad d.d. 5 april 2004, na raadpleging van de gemeente, om mee te
gaan met de vereniging van kerken tot Protestantse Kerk in Nederland met ingang van 1 mei 2004.
In voorbereiding op het opstellen van de aanvulling op het beleidsplan 2005 is de kerkenraad in de
periode 2010-2011 acht middagen bijeengekomen onder leiding van gemeenteadviseur zr. Joke
Steeneveld. Tijdens deze sessies werd gezamenlijk gezocht naar antwoorden op vragen als: wie zijn
we als Gereformeerde Kerk Yerseke, wat willen we als gemeente uitstralen en hoe zien we de nabije
toekomst (de komende 4 jaar) als kerkelijke gemeente.
Opzet en inhoud
Het beleidsplan 2013-2016 kan niet los gezien worden van het beleidsplan 2005. Ze horen bij elkaar,
dit beleidsplan is een vervolg op het vorige. Het begint in de inleiding met uitleg over opzet en inhoud
van het plan (hoofdstuk 1). Het volgende hoofdstuk beschrijft de visie van onze gemeente naar
aanleiding van onze roeping, onze directe omgeving en ons profiel. In hoofdstuk 3 worden de
beleidsuitgangspunten voor de komende 4 jaar omschreven en in hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de
belangrijkste 5 beleidsuitgangspunten voor die komende 4 jaar.
Vervolgens treft u het werkplan aan, dit is de uitvoering van de beleidsuitgangspunten. Het werkplan
beschrijft hoe we de komende 4 jaren de beleidsuitgangspunten willen gaan uitvoeren. Voor elk
beleidsuitgangspunt is er een werkplan per jaar opgesteld met speerpunten voor die periode. Aan elk
van de beleidsuitgangspunten is een werkgroep gekoppeld die toeziet op de uitvoering ervan. In elke
werkgroep zit ten minste één kerkenraadslid, zodat de terugkoppeling richting de kerkenraad
gegarandeerd is. Ten minste jaarlijks brengt elke commissie verslag uit aan de kerkenraad.
Per jaar wordt dan duidelijk of doelen zijn behaald, wat leerpunten zijn voor een volgend seizoen etc.
Met dit beleidsplan willen we als kerk actief toewerken naar gestelde doelen. Jezus zegt tegen Zijn
discipelen als ze na een nacht vissen niks gevangen hebben: Werpt uw net uit aan de rechterzijde van
het schip en gij zult vinden (Johannes 21: 6a). We geloven als kerkenraad dat deze opdracht èn deze
belofte van onze Heer ook van toepassing mag zijn op ons als Gereformeerde Kerk Yerseke.

1. Inleiding
Het opstellen van een vervolg op het beleidsplan 2005 is gedaan om de gestelde doelen voor de
komende 4 jaar te omschrijven en te borgen dat deze plannen ook uitgevoerd worden. We willen
ermee duidelijk maken, voor onszelf maar ook voor de buitenwereld, welke koers we als gemeente
varen en wat we de komende 4 jaar willen bereiken. Dit met de verderop geformuleerde visie steeds
in het oog, en altijd in afhankelijkheid van onze Heer.
Het beleidsplan: een vervolg
Het beleidsplan van 2005 is tot stand gekomen naar aanleiding van het besluit van de kerkenraad d.d.
5 april 2004, na raadpleging van de gemeente, om mee te gaan met de vereniging van kerken tot
Protestantse Kerk in Nederland met ingang van 1 mei 2004. Dit beleidsplan is in de eerste plaats een
beschrijving van de gemeente op dat moment (2004) geformuleerd in de omschrijvingen ‘wie zijn wij?’,
‘waar staan wij voor?’ en ‘hoe geven we dat vorm?’. De diverse, binnen de gemeente opererende
commissies en activiteiten zijn omschreven maar concrete doelstellingen en plannen voor de
toekomst ontbreken in het beleidsplan. Wel worden er streefpunten voor de toekomst omschreven:
-Een belijdende, rechtzinnige gemeente blijven;
-Een goede, schriftuurlijke prediking;
-Trouwe kerkgang;
-Verantwoorde catechese;
-Degelijk kinder- en jeugdwerk;
-Aanwezigheid van (bijbel) gesprekskringen;
-Verenigingswerk;
-Eenheid en gemeenschap beleven als gemeente van Christus.
In het vervolg op dit beleidsplan -dat is het plan wat nu voor u ligt- willen we, naast deze streefpunten
een aantal nieuwe (beleids)uitgangspunten formuleren voor de komende 4 jaar en ook omschrijven
hoe we deze uitgangspunten vorm willen geven. Hiermee maken we het statisch beleidsplan van 2005
tot een levend geheel, waar werkelijk uit en mee gewerkt wordt.
Een beleidsplan voor- en door de gemeente
Gedurende de periode 2010-2011 is de kerkenraad acht middagen bijeengekomen onder leiding van
gemeenteadviseur zr. Joke Steeneveld. Elke van deze bijeenkomsten had een ander thema, om aan
de hand hiervan als kerkenraad tot een eerlijk inzicht te komen over wie we zijn als Gereformeerde
Kerk Yerseke, wat we als gemeente uitstralen (en wat we willen uitstralen) en hoe, naar de mens
gesproken, onze toekomst als kerk eruit ziet en hoe we dit graag zouden zien.
Na de 4e bijeenkomst zijn gemeenteleden uit elke leeftijdsgroep bij dit proces betrokken geworden om
mee te denken over de zaken die de komende 4 jaar prioriteit behoeven. Tussentijds zijn 2 concepten
van het beleidsplan aan de gemeente gepresenteerd en zijn opmerkingen van gemeenteleden in het
plan verwerkt. Voor de uitwerking van de beleidsuitgangspunten zullen werkgroepen vanuit de
gemeente worden samengesteld, met steeds ten minste één kerkenraadslid in de werkgroep. De
werkgroepen zullen, zolang de uitvoering van het beleidsuitgangspunt loopt, ook blijven bestaan en
toezien op de uitvoering van de werkplannen. Ten minste jaarlijks zal de voortgang van de plannen
worden geëvalueerd met de kerkenraad.
Opzet van dit beleidsplan
In hoofdstuk 2 wordt de visie van onze gemeente beschreven naar aanleiding van onze roeping, de
omgeving- en het profiel van de gemeente. In hoofdstuk 3 worden de beleidsuitgangspunten voor de
komende 4 jaar omschreven en in hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de belangrijkste 5 uitgangspunten
voor de komende 4 jaar. Als bijlage is het werkplan toegevoegd dit is de uitvoering van het beleid.
Voor elk beleidsuitgangspunt is er een werkplan per jaar opgesteld met speerpunten voor die periode.

2. Visie
Zonder visie is het moeilijk plannen maken. De visie is namelijk richtinggevend voor goed beleid. In
het kader van beleidsontwikkeling is de visie de verbinding tussen de roeping van de gemeente
(paragraaf 2.1), de context waarin de gemeente zich bevindt (paragraaf 2.2) en het profiel van de
gemeente (paragraaf 2.3). Een visie die als basis geldt voor beleidsontwikkeling moet voor iedereen
goed te begrijpen zijn.

2.1 Roeping
Waartoe zijn we gemeente?
Wat is onze opdracht als gemeente?
Wat is voor ons de kern van het gemeente zijn?
Om antwoord op deze vragen te krijgen en te kunnen gaan begrijpen wat onze roeping/opdracht is als
gemeente is allereerst oriëntatie op de Bijbel en op de Kerkelijke traditie nodig. In de Bijbel vinden we
op verschillende plaatsen beschrijvingen van Christelijke gemeenten. Welke beschrijving past bij ons?
7
2.2 Context
Met context wordt bedoelt de omgeving waarin de gemeente zich beweegt. Op macroniveau is dat de
(wereld)samenleving en de cultuur waarin we leven, op microniveau is dat de eigen woonplaats
waarin de gemeente zich bevindt. De omgeving beïnvloedt de gemeente. Hoe ziet de omgeving van
onze gemeente eruit?
2.2.1 Omgevingsanalyse
Om een goede analyse te maken van de omgeving waarin onze gemeente zich beweegt kijken we
van groot naar klein: de samenleving in en direct rondom het dorp Yerseke en hierna de samenleving
in en rondom de Gereformeerde Kerk Yerseke.
Belangrijke kenmerken van de burgerlijke samenleving in Yerseke zijn:
-het is een (vissers)dorp: vis, schaal- en schelpdieren
-er zijn veel geloofstradities in het dorp
-de dorpsbewoners zijn trots
-het dorp is toeristisch
-er is bedrijvigheid
-er is welvaart
Verheugende ontwikkelingen (kansen) in de samenleving van burgerlijk Yerseke zijn:
-Rooskleurige toekomst mossel- en oestersector: veel ontwikkelingen, nieuwe kweekmethodes
-Er is best wat nieuwbouw in het dorp, ook voor ouderen (Moerzicht): het dorp groeit.
-Christelijke normen en waarden hebben grote invloed in de plaatselijke politiek
-Er is in het dorp ruimte voor andersdenkenden, vrijheid om jezelf te zijn
-Er is nog steeds toenemende welvaart/economische vooruitgang
-Behoorlijk wat dorpsgenoten zijn lid van en gaan naar de kerk
-Er zijn in verhouding nog vrij veel jongeren op het dorp
Zorgbarende ontwikkelingen (bedreigingen) in de samenleving van burgerlijk Yerseke zijn:
-Invloed van milieuorganisaties op de mossel- en oestersector
-Steeds losser wordende band met kerk/geloof
-Invloed toerisme op zondagsrust
-Toch ook de ontkerkelijking
-Vergrijzing in het dorp
In het dorp Yerseke is de Gereformeerde Kerk Yerseke betrokken bij de ontwikkelingen:
-Samen met andere kerken initiatieven voor de kerkelijke gemeente ontwikkelen
-Samen met andere kerken pogen om jongeren bij de kerk te houden
-Vergrijzing (ook steeds meer merkbaar in de kerk)
-Ontkerkelijking
-Ontwikkelingen rondom het Nederlands Bijbel Genootschap
Binnen de Gereformeerde Kerk Yerseke spelen de volgende ontwikkelingen:
-Contacten leggen met andere kerken om ons heen
-Proberen eigen identiteit vast te houden
-Losmakingsprocedure predikant
-In passieve zin: de vergrijzing
Voor de komende 4 jaar heeft de Gereformeerde Kerk Yerseke de volgende doelstellingen:
-Jeugdclub, Alpha cursus, Z.o.Z. en vieringen (avondmaal en bijbellezing) in Moerzicht continueren
-Missionair werk door middel van (gezamenlijk met andere kerken) activiteiten naar buiten toe
-Gesprekskringen, groeigroepen, studiegroepen weer nieuw leven in blazen
-Samenwerking met andere kerken en de school vasthouden en uitbouwen
-De gemeente gezond houden: enthousiast, betrokken en actief
-Kerkelijke activiteiten op leeftijdscategorie organiseren
-Kerkelijke activiteiten voor allen organiseren
-Twee diensten per zondag handhaven
-Leren getuigen van je geloof
-Evangeliseren

2.3 Profiel
Met het profiel van de gemeente wordt een typering van de huidige gemeente gegeven. Hoe is onze
gemeente ontstaan, wat is er door de jaren gebeurt en wie zijn we momenteel als gemeente.
Gebeurtenissen uit het verleden vormen een gemeente en laten sporen achter die in het heden vaak
nog te herkennen zijn.
2.3.1 De biografie
De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Yerseke hangt nauw samen met de ontwikkeling
van de Afscheiding in Kruiningen. Het dorp Kruiningen had als één van de eerste gemeenten op Zuid-
Beveland een gekozen kerkenraad. In 1836 besloot men om terug te keren naar de Belijdeniskerk van
weleer. Ook mensen uit Yerseke voegden zich bij de kring der gelovigen in Kruiningen en op 2
oktober 1836 hield ds. H.J. Budding een dienst in een landbouwschuur. Na deze dienst bevestigde ds.
Budding een viertal ambtsdragers (twee voor Kruiningen en twee voor Yerseke) van de Gemeente
Jesu Christi te Kruiningen en Yerseke.
Daarna hielden de Gereformeerden zowel in Kruiningen als in Yerseke godsdienstoefeningen. En één
keer per maand hield men een kerkenraadsvergadering. De gemeente telde na enkele maanden al
vijftig leden. In 1841 werd de kerk door de Provinciale Vergadering officieel erkend als de Christelijke
Afgescheiden Gemeente van Kruiningen en Yerseke. Eind 1865 – dus bijna dertig jaar na de
Afscheiding – kreeg de gemeente (voor Kruiningen en Yerseke samen) een eerste predikant, ds. H.A.
Jonkman. Op 18 oktober 1866 werd de scheiding van de kerken in Kruiningen en Yerseke een feit.
Deze datum staat genoteerd als het ontstaansmoment van de Gereformeerde Kerk van Yerseke. Pas
in 1871 kreeg de nu zelfstandige kerk zijn eerste eigen predikant. In 1865 werd aan de Damstraat een
stuk grond gekocht waarop een kerkgebouw werd gebouwd. In 1885 werd deze kerk al weer
afgebroken en vervangen door een nieuw en groter kerkgebouw dat er nu nog steeds staat. Op 28
maart 1886 werd dit gebouw in gebruik genomen en in 1972 werd het kerkgebouw grondig verbouwd
en werden de bijgebouwen uitgebreid.
In 1982 werd door de firma Tiggelman een nieuw orgel in het kerkgebouw geplaatst. In 1967 werd aan
de Azalealaan een nieuwe pastorie gebouwd en voor het eerst bewoond door ds. Terlaak en zijn
echtgenote. Zij zijn overigens de enigen die daar gewoond hebben, want in 1986 werd deze pastorie
verkocht. In datzelfde jaar werd de ‘oude’ pastorie, gebouwd in 1911, die naast de kerk stond,
afgebroken en op dezelfde plaats werd een nieuwe pastorie gebouwd die in 1988 voor het eerst werd
bewoond door ds. Staat en zijn gezin.
De eerste predikant van de Gereformeerde Kerk van Yerseke was ds. J.H. Donker, van 1871 tot 1873.
Hierna dienden de volgende predikanten onze kerk: ds. P. van Vlaanderen (1883 – 1889); ds. O.D.
Eerdmans (1891 – 1896); ds. Joh. Visser (1896 – 1899); ds. J. Koppe (1900 – 1903); ds. H.J. Heida
(1904 -1907); ds. G.W. Akkerhuis (1910 – 1914); ds. B. Meijer (1915 – 1929); ds. H. Torenbeek (1932
– 1935); ds. A. van Egmond (1936 – 1946); ds. J.E. Booij (1946 – 1966); ds. G.J. Terlaak (1968 –
1986); ds. J. Staat (1988 – 1993); ds. J.F. Ezinga (1994 – 2003). Ds. Zijlstra (2005-2011) is de 15e
predikant die de Gereformeerde Kerk Yerseke heeft gediend.
2.3.2 Een typering van de vorm van kerk-zijn
De Gereformeerde Kerk van Yerseke heeft een klassiek- gereformeerd profiel, maar bij een deel van
de gemeente leeft de wens naar een meer evangelische beleving.
Centraal staat de woordverkondiging. Het Woord laat mensen hun nood (de zonde) kennen, maar ook
hoe zij daaruit verlost kunnen worden door het werk van Christus. Voor het dagelijks leven is de
persoonlijke relatie met God in de ontmoeting met Jezus Christus van belang.
Er is veel vraag naar pastoraat, de gemeente hecht veel waarde aan pastoraat. Ook de heiliging van
het leven is belangrijk: de geboden als leefregel.
De Gereformeerde Kerk van Yerseke staat in de gereformeerde traditie die begint bij de Reformatie.
In die traditie nemen de belijdenisgeschriften een belangrijke plaats in. We onderscheiden hierin de
drie oecumenische belijdenisgeschriften (Apostolicum, Niceum, geloofsbelijdenis van Athanasius) en
de drie reformatorische belijdenisgeschriften (Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelberger
Catechismus en de Dordtse Leerregels). Als een teken van verbondenheid met de traditie
ondertekenen nieuw bevestigde ambtsdragers deze drie formulieren van Enigheid.

2.3.3 De kerkelijke kaart
Tijdens de kerkenraadsvergadering van 14 februari 2012 is aan de ledenadministrateur gevraagd om
een historisch beeld te geven van de ledengegevens van de Gereformeerde Kerk Yerseke. Op 21
februari 2012 zijn deze gegevens gegenereerd, weergegeven in een aantal tabellen (bijlage 2).
2.3.4 Actief op divers gebied
Eredienst en liturgie
Eredienst op zondag
Gezinsdienst
Kindernevendienst
Kerstavond dienst
Avondmaalsviering in Moerzicht
Zingen op zondag
Dijkdienst
Pastoraat
Crisispastoraat
Huisbezoek ouderlingen
Bezoek damescomité
Wijkactiviteit
Wijkavond
Bijbellezing Moerzicht
Voorbede
Startdag
Bloemendienst
Diaconaat
Stille hulp
Kleine giftenlist
Zeeuws project
Diaconaal bezoekwerk
ZWO-commissie
Gemeentehulp
Activiteit oudere gemeenteleden
Missionair werk
Identiteitscommissie
Vakantiebijbelweek
Rommelmarkt-commissie
Interkerkelijke jeugdclub
Vorming en toerusting
Catechese
Bijbelkring
Alphacursus
Gemeentegroeigroep
Communicatie
Mededelingenblad
Kanselmededelingen
Kerktelefoon
Vergaderingen
Internet kerkdienst
1
EREDIENST
PASTORAAT
DIACONAAT
MISSIONAIR WERK
VORMING EN TOERUSTING
COMMUNICATIE

2.4 Visie
De Gereformeerde Kerk van Yerseke gaat uit van de Gereformeerde grondbeginselen zoals verwoord
in de preambule. Dat betekent dat grote waarde wordt toegekend aan de verkondiging van het Woord
en het zoeken naar een persoonlijke relatie met God. De gemeente wil proberen de liefde van God,
van zijn Zoon Jezus Christus en van de Heilig Geest te weerspiegelen in de onderlinge verbondenheid
en de zorg voor de naaste. Geloofsopbouw en onderwijs zijn belangrijke middelen om te groeien in
geloof, hoop en liefde. De gemeente wil ruimte bieden aan jong en oud en open staan voor mensen
die van het evangelie zijn vervreemd en mensen die het evangelie nog niet kennen.

3. Beleid
Voor de komende vier jaar, 2012-2016, zijn de volgende uitgangspunten voor beleid gekozen:
1. Ontwikkeling van eredienst en liturgie, waardoor meer gemeenteleden worden aangesproken en zich bij de gemeente laten betrekken.
2. Versterken van het bewust zijn van de Gereformeerde traditie, waardoor mensen bewust kiezen om bij deze gemeente te willen horen.
3. Tegengaan van ontkerkelijking, zodat oud en jong worden vastgehouden en zich thuis voelen in de gemeente.
4. Geloofsgetuigen worden, waardoor de gemeente in en ten opzichte van de samenleving geloof-waardig overkomt.
5. Bezinning op de mogelijkheid het ambt open te stellen voor vrouwelijke gemeenteleden.
6. Missionair werk, door middel van (gezamenlijk met andere kerken) activiteiten naar buiten toe te ontplooien
7. Evangeliseren.
8. Meer diaconale betrokkenheid creëren.
9. Kerkelijke activiteiten organiseren, zowel voor allen als op leeftijdscategorie.
10. Twee diensten per zondag handhaven.
11. Gesprekskringen, groeigroepen en studiegroepen weer (nieuw) leven inblazen.
12. Samenwerking met andere kerken en de school vasthouden en uitbouwen.
13. Jeugdclub, Alpha cursus, Zingen op Zondag en vieringen in Moerzicht continueren.
14. Een open gesprekscultuur binnen de gemeente creëren.
15. Een gezond financieel beleid met een sluitende begroting krijgen.

Voor deze uitgangspunten wordt een moment van aanvang genoemd: dit is de periode waarin de
werkgroep het werkplan voor dit beleidspunt maakt. Hierna volgt de realisatiefase (de uitvoer) van het
werkplan. Dit kan in sommige gevallen een jaar zijn, of langer. Bijvoorbeeld in geval van de bezinning
op vrouw in het ambt. Deze bezinning moet geen jaren gaan duren. In andere gevallen is dit proces
doorlopend, bijvoorbeeld bij tegengaan ontkerkelijking en missionair werk. Dit stopt niet na een paar
jaar. Tot slot is er de evaluatie van elk werkplan: dit zal in de meeste gevallen ook steeds om een
tussentijdse evaluatie gaan omdat de meeste beleidsuitgangspunten doorlopen.

3.1 Beleidsvoornemens

1 Ontwikkeling van eredienst en liturgie.
2 Versterken van het bewust zijn van de Gereformeerde traditie
3 Tegengaan van ontkerkelijking  Geloofsgetuigen worden
5 Bezinning op de mogelijkheid het ambt open te stellen voor vrouwelijke gemeenteleden
6 Missionair werk
7 Evangeliseren
8 Meer diaconale betrokkenheid creëren
9 Kerkelijke activiteiten organiseren, zowel voor allen als op leeftijdscategorie
10 Twee diensten per zondag handhaven
11 Gesprekskringen, groeigroepen en studiegroepen weer (nieuw) leven inblazen
12 Samenwerking met andere kerken en de school vasthouden en uitbouwen
13 Jeugdclub, Alpha cursus, Zingen op Zondag en vieringen in Moerzicht continueren
14 Een open gesprekscultuur binnen de gemeente creëren
15 Een gezond financieel beleid met een sluitende begroting krijgen


4. Speerpunten de komende vier jaar
Van de 15 beleidsuitgangspunten voor de komende vier jaar zijn er 5 uitgekozen om uit te werken.:
1. Eredienst en liturgie.
2. Versterken van het bewust zijn van de Gereformeerde traditie
3. Tegengaan van ontkerkelijking
4. Geloofsgetuigen worden
5. Bezinning op mogelijkheid vrouw in het ambt

1 Ontwikkelen erediensten
2 Versterken bewustzijn
3 Tegengaan ontkerkelijking
4 Geloofsgetuigen worden
5 Bezinning op vrouw in ambt

Voor de 5 gekozen beleidsuitgangspunten zijn door de kerkenraad, en naar aanleiding van de
bijeenkomsten met gemeenteleden, de volgende uitwerkpunten (4.1 t/m 4.5) ter overdenking
opgesteld voor de werkgroepen die geformeerd gaan worden De uitwerkpunten zijn bedoelt als
tips en aandachtspunten en maken dan ook in deze hoedanigheid geen deel uit van het beleidsplan.
Met andere woorden: er kan best vanaf geweken worden zonder dat dit als beleidsplanwijziging
gezien hoeft te worden, waarbij voorlegging aan kerkenraad en gemeente noodzakelijk is.
Ook de afzonderlijke werkplannen maken geen onderdeel uit van het beleidsplan, maar zijn een
uitwerking van de beleidsuitgangspunten. Dit geeft meer vrijheid en bewegingsruimte tijdens het
maken van de plannen en het eventueel weer veranderen ervan. De werkgroepen presenteren de
uitwerking van hun plannen aan de kerkenraad; de kerkenraad stelt de plannen vast en presenteert
deze vervolgens aan de gemeente.

4.1.Ontwikkeling van eredienst en liturgie
De eredienst is de belangrijkste samenkomst van de gemeente. In de eredienst vieren we de liturgie
en ontstaat er ruimte voor de ontmoeting met God en met elkaar. Ook wordt er aandacht besteed aan
de naaste in woorden, gebeden en gaven. We willen de komende tijd streven naar meer diversiteit in
de erediensten, de diensten meer een eigen karakter geven. Hiermee willen we een stimulans geven
aan geloofsopbouw in de gemeente en groei van de gemeente. De reguliere erediensten op zondagmorgen
blijven bestaan, de middagdiensten kunnen een meer eigen karakter krijgen zoals Leerdienst,
Evangelisatiedienst, Speciale (gezins)dienst en Zingen op Zondag. De volgende uitgangspunten
kunnen als handleiding hierbij gebruikt worden:
De ochtenddienst is een familiedienst van maximaal één uur met een korte verkondiging. Lief en leed
worden verwoord door de predikant/voorganger. Er is aandacht voor zieken en ouderen, maar ook
voor geboorte en bijv. geslaagden in de voorbede. Die aandacht wordt van tijd tot tijd ondersteund met
bloemen namens de gemeente. Tijdens de eredienst kan er ruimte gemaakt worden voor een korte
presentatie van een collectedoel.
Er is een verbinding tussen de kindernevendienst en de eredienst
Regelmatig is er participatie van gemeenteleden in de dienst of bij collecten, schriftlezing of muzikale
begeleiding. Ook groepen in de gemeente, zoals catechisanten, senioren of gespreksgroepen kunnen
betrokken worden bij de voorbereiding van de erediensten.
Eén keer per maand is er gelegenheid tot ontmoeting na de kerkdienst
De middagdienst heeft het karakter van een leerdienst. Een werkgroep bepaalt het thema.
Vier keer per jaar wordt er een speciale dienst gehouden. Het is de vraag of deze dienst naar de
middagdienst verhuisd of in de ochtenddienst blijft. Dit is voor de werkgroep om te onderzoeken en
hierin een voorstel te doen.
Gekeken moet worden of de middagdienst moet komen te vervallen bij Zingen op Zondag en bij een
Dijkdienst. Zingen op Zondag en de Dijkdiensten vinden plaats in samenwerking met de andere
gemeenten in Yerseke.
Zingen voor de dienst, bijvoorbeeld liederen uit Evangelische Liedbundel/Opwekking/Joh. De Heer.
Frequentie hiervan en inhoud hieraan is aan te geven door de werkgroep.
Gebruik van andere vormen/versies van de Wet, het gebruik van Nieuwe Bijbelvertaling bij wijze van
proef introduceren middels de bijzondere diensten of in de middagdiensten.
Maandelijks bijv. een evangelisatie-samenkomst met andere kerken en de school.

4.2.Versterken van het bewustzijn van de Gereformeerde traditie
Aan dit uitgangspunt wordt op de volgende wijze invulling gegeven:
Ook voor de gemeenteleden wordt de mogelijkheid van een gespreksgroep(je) en “cursus” geopend.
Als er weer een eigen predikant is, kan deze een belangrijke, coördinerende rol spelen: leerdiensten
die aansluiten aan onderwerpen van gespreksgroep(en). Zolang er geen eigen predikant is, is het
moeilijk voldoende te coördineren.
Diaconaal handelen verbinden met geestelijke hulp, evangelieverkondiging.
De jongeren via de catechisaties “onderwijzen”, op een voor hen passende wijze. Hierbij kan een
eigen predikant of een pastoraal werker de nodige steun en structuur bieden. Ook de keuze van het
lesmateriaal is hier van groot belang.
Naast catechisatie zou een vorm van contact tussen ouderen uit de gemeente en de jongeren een
goede mogelijkheid van gesprek kunnen bieden.
In ons mededelingenblad kunnen stukjes worden geplaatst die bijv. een samenvatting geven van een
gespreksavond, e.d. De vraag is wel of dit zijn doel wel bereikt: te lange stukken worden niet gelezen.
Het blad in digitale vorm is al mogelijk, maar er wordt heel weinig gebruik van gemaakt.
De ambtsdragers (ouderling èn diaken) verdiepen zich in: wat houdt het gereformeerd belijden in en
hoe dragen we dat uit? Hiervoor kan een “cursus” / een aantal gespreksavonden worden gevolgd.

4.3.Tegengaan van ontkerkelijking
Dit uitgangspunt heeft twee kanten, nl. de leden die er zijn vasthouden en anderzijds proberen
randkerkelijken opnieuw bij de gemeente te betrekken. Aan dit beleidspunt wordt op de volgende wijze
invulling gegeven:
‘Aantrekkelijke’ prediking is een rekbaar begrip, omdat het vaak valt onder de regel: ‘zoveel hoofden,
zoveel zinnen’. Hier is niet alleen een eventuele ‘eigen predikant’ van belang, maar ook de
predikanten van elders. Een eigen predikant heeft als groot voordeel dat coördinatie van preek en
catechisatie / gespreksgroep makkelijker te realiseren is.
De ouderlingen worden al ondersteund door de wijktrio’s. Het functioneren daarvan kan misschien
worden verbeterd. Goede afspraken en snelle onderlinge contacten zijn daarvoor nodig.
Bezoek / contact / poging contact te leggen is zeker naar randkerkelijken toe nodig. Als zij dreigen los
te laten, moeten wij in elk geval proberen vast te houden.
Contacten met jongeren kunnen in verschillende vormen plaats vinden: catechese, club, huisbezoek,
gesprek(ken), ontmoeting na de kerkdienst (bijv. 1 x p. mnd, met ‘preekbespreking’)
Mogelijkheden van toerusting / gespreksgroepen.

4.4. Geloofsgetuigen worden
Het is van belang dat we leren getuigen van ons levende geloof. Dit getuigen kan uiting krijgen in
gesprekken onderling maar ook door samenwerking in groepen (bijvoorbeeld in projecten en acties).
Voor het getuigen in gesprekken gaat de kerkenraad en de werkgroep actief op zoek naar
'geloofsgetuigen' en brengt deze in contact met mensen die dit willen 'leren'.
Een voorbeeld hiervan is dat een persoon (geloofsgetuige) deel neemt in een gesprek met
catechisanten over een bepaald onderwerp (bijv. gereformeerde traditie en wat dat betekent in het
leven van die persoon)
Het onderlinge geloof-gesprek krijgt vorm doordat gemeenteleden ondermeer deelnemen in
gespreksgroepen of werkgroepen. De kerkenraad en de werkgroep is actief in het benaderen van
gemeenteleden, in eerste instantie zullen deze persoonlijk moeten worden aangesproken en
uitgenodigd.
Samenwerking in groepen kan ook een getuigen van geloof zijn. Als het doel van die samenwerking
duidelijk voorkomt vanuit het geloof.
Het opzetten/organiseren/uitvoeren van een actie ten bate van de kerk is hier ook een vorm van.
 

terug